Jiří HOLUB - Vzdělávací středisko Olomouc

Na Zákopě č. 2   779 00  Olomouc           ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA na školení.

e - mail:  info@gasolomouc.cz                                          www.gasolomouc.cz

tel,záznam,fax: 582 368 963

mobil:  777 864 531

Kód

kurzu - školení

Přesný termín školení

počet

účastníků

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení montážních pracovníků plynových zařízení za účelem složení zkoušky a vydání  OSVĚDČENÍ

k těmto činnostem. Požadované podrozsahy označte křížkem.

Cena školení v rozsahu jedné skupiny např. G :              3500.- Kč + 21 % DPH

                                                cena rozsahu – F+G:           4000.- Kč + 21 % DPH

                                                     cena rozsahu – F+G+C:      4500.- Kč + 21 % DPH

                                                cena rozsahu – E+F+G+C   5500.- Kč + 21 % DPH

Požadovaný rozsah školení - vyznačte požadovaný rozsah křížkem.

 

 a

b

 

 c

d

 

 e

 

 

f

 

 

 

 

g

 

a 1

a 2

 

c 1

c 2

 

e 1

e 2

f 1

f 2

f 3

f 4

f 5

f 6

g 1

g 2

g 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zkoušky: Dle ceníku TIČR daný vyhl. MPSV č. 398/01 Sb. Na základě jejich podkladů.

 

pozn: začátek školení každý den v 8 00 hod   

-    úhrada školení –  hotově, první den školení

-    úhrada zkoušky – hotově, druhý den školení
                                    

 

OBJEDNATEL :   

 

Fakturační adresa - Firma:…………………………......................................................................................................

 

IČO......................................   DIČ............................................   kontaktní mobil:………………………………………..

 

Adresa:................................................................................................................................. PSČ...................................

 

Kontaktní osoba:.................................................................................tel / fax:..............................................................

 

e-mail:..................................................................................................................................

 

 

Jméno, příjmení účastníka kurzu:………………………………………………    Telefon:…………………………..

                                                                            

Přesná adresa účastníka kurzu:...............................................................................................................................…      

  

 Datum narození účastníka kurzu :   ................................................         e-mail: ……………………………………..           

 

                                                                                                                                                                                          

NEPŘEHLÉDNĚTE!                                                                   ...................................................................

                                                                                                                      podpis  a  razítko objednatele

Každý žadatel o školení a zkoušku musí dodat 10 dnů před zahájením kurzu:

   (bez těchto dokladů nemůže být žadatel přihlášen ke zkoušce u Technické Inspekce ČR)

1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti u všech uchazečů o zkoušku.

2. Kopii stávajícího platného osvědčení v případě aktualizace

3. U nových uchazečů potvrzení o min. jednoroční praxi u montážní firmy plynových zařízení + kopii Oprávnění dané
    firmy ( nebo čestné prohlášení o praxi v případě již neexistující firmy.)

4. U nových uchazečů kopii výučního listu nebo kopii nejvyššího dosaženého vzdělání

5. Vyplněnou žádost o prověření odborné způsobilosti jednotlivců, kterou je možno vyplnit a odeslat elektronickou
     poštou nebo stáhnout z webu  www.ticr.cz

 případně na požádání zašleme k vyplnění.

 

 

 

 

Požadovaný druh školení

a

   Výroba a úprava plynů

b

   Skladování a přeprava plynů

c

   Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

d

   Zkapalňování a odpařování plynů

e

   Zvyšování a snižování tlaku plynů

f

   Rozvod plynů

g

   Spotřeba plynů spalováním

 

 

Rozsah školení

a 1

Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

a 2

Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů

c 1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

c 2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

e 1

Kompresní stanice

e 2

Regulační stanice plynu

f 1

Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

f 2

Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

f 3

NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

f 4

VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

f 5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

f 6

Rozvody technických plynů

g 1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

g 2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

g 3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva